Obchodní podmínky

Obchodní podmínky týkající se nákupu licencí aplikace Doložky případně dalšího materiálu.

Základní pojmy

1.1. Dodavatel

Dodavatelem se rozumí podnikající fyzická osoba Tomáš Hons, se sídlem Brtev 108, Lázně Bělohrad 50781, IČ: 03584852, který je zapsán v živnostenském rejstříku.

1.2. Zákazník

Zákazníkem je výhradně podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Aplikace

Aplikací se rozumí desktopová aplikace Doložky pro tisk doložek na štítky, jejíž součástí je i webová součást pro ověřování platnosti dokladů vůči databázi neplatných dokladů Ministerstva Vnitra České republiky, která je umístěna na www.dolozky.cz/overeni-dokladu/ a web www.dolozky.cz jako takový.

1.4. Kupní smlouva

Kupní smlouvu se rozumí smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je prodej a dodání zboží Zákazníkovi.

1.5. Licenční smlouva

Licenční smlouva se uzavírá mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k aplikaci Doložky s dalšími podmínkami uvedenými níže v těchto obchodních podmínkách.

2. Práva a povinnosti Dodavatele

 1. Dodavatel má právo měnit tyto obchodní podmínky. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí je oprávněn od Licenční smlouvy případně Kupní smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Historie obchodních podmínek je k dispozici na www.dolozky.cz/obchodni-podminky/.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží a poskytovaných licencí.

2.1. Ve vztahu k Aplikaci

 1. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby Aplikace byla v souladu s platnou legislativou, případně aby vyhověl zapracování návrhů na vylepšení Aplikace na základě požadavků Zákazníka.
 2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi veškeré informace pro potřeby zprovoznění Aplikace a jejího hladkého chodu. K tomuto účelu slouží zpracovaný manuál a kontaktní formulář.
 3. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace. Porušení tohoto ustanovení nejsou případy, kdy jsou důvodem neodvratitelné a objektivní důvody například. výpadek elektrické energie, přerušení spojení linky v internetu, dočasná nedostupnost služeb Ministerstva Vnitra České republiky apod.
 4. Dodavatel bude informovat Zákazníka o nových verzích Aplikace proto, aby byl Zákazník upozorněn na případný nesoulad s legislativou v případě využívání starší verze Aplikace.
 5. Dodavatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou používáním Aplikace a případný nesoulad Aplikace s legislativou. Vždy je potřeba, aby si Zákazník ověřil chování a výstupy Aplikace tak, aby byly v souladu s platnými a účinnými právními normami.

3. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen do objednávky uvést pravdivé kontaktní údaje: e-mailovou adresu (pro potřeby zaslání elektronické faktury a komunikace) a telefonní číslo (pro potřeby komunikace).
 2. Při změně kontaktních nebo fakturačních údajů je Zákazník povinen tyto změny nahlásit Dodavateli proto, aby měl možnost plnit své závazky stanovené v těchto obchodních podmínkách.

3.1. Ve vztahu k Aplikaci

 1. Aplikace je podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), autorským dílem. Majetková práva k Aplikaci náleží Dodavateli. Zákazník nesmí Aplikaci prodávat třetím stranám, Aplikaci pozměňovat, dekompilovat, či pokoušet se obejít ochranné mechanismy za účelem poškození, zničení nebo získání Aplikace.
 2. Zákazník si může vymínit právo nezasílat sdělení o zasílání informací ze strany Dodavatele.
 3. Zákazník je povinen upozornit dodavatele na zjištěný nesoulad s legislativou, případně seznámit Dodavatele s chybou programu.
 4. Zákazník je oprávněn navrhovat Dodavateli úpravy Aplikace.

4. Licenční smlouva

 1. Předmětem Licenční smlouvy je poskytnutí nevýhradních licencí pro využívání Aplikace. Každá licence se vztahuje k jednomu fyzickému nebo virtuálnímu počítači Zákazníka identifikovaného jednoznačným názvem počítače.
 2. Za každou poskytnutou licenci náleží Dodavateli odměna stanovenou výpočtem, který je uveden na webu www.dolozky.cz/vice-informaci/ v den objednávky.
 3. Licenční smlouva je uzavřena okamžikem úhrady faktury, kterou Dodavatel vystaví na základě objednávky provedené prostřednictvím formuláře na stránce www.dolozky.cz/objednavka/. Úhradu lze provést pouze bezhotovostně, převodem na účet Dodavatele.
 4. Právo využívat Aplikaci má Zákazník od chvíle, kdy mu je zpřístupněna možnost aktivace licenčních klíčů. Tímto dnem (dále Rozhodný den) je přijetí platby za licence na účet Dodavatele, který o této skutečnosti Zákazníka informuje e-mailem.
 5. Zákazník může Aplikaci využívat licence po dobu 365 dní od Rozhodného dne. Po tomto období končí platnost Licenční smlouvy.
 6. Zákazník má právo po dobu platnosti Licenční smlouvy na bezplatné aktualizace Aplikace. Aktuální verzi Aplikace si může Zákazník stáhnout z webu www.dolozky.cz/download/.
 7. Instalace Aplikace a případné aktualizace si Zákazník provádí sám. Zákazník si instalaci může objednat u Dodavatele, služba formou dálkové instalace a konfigurace je zpoplatněna.
 8. V době platnosti Licenční smlouvy je možné objednat další licence (pro více počítačů). Avšak tyto licence jsou platné do konce platnosti Licenční smlouvy.
 9. Novou Licenční smlouvu je možné uzavřít nejdříve 60 dní před koncem platnosti aktuální Licenční smlouvy. V tomto případě se datum konce platnosti nové Licenční smlouvy stanoví tak, že se připočte 365 dní ke konci platnosti aktuální Licenční smlouvy.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy má Zákazník kdykoliv do doby aktivace licenčních klíčů. Jakmile je licenční klíč Zákazníkovi zobrazen, není možné od smlouvy odstoupit. Zákazník může částečně odstoupit od smlouvy v případě, že nevyužije veškeré licence.

5. Kupní smlouva

 1. Předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží Zákazníkovi na základě objednávky provedené prostřednictvím stránky www.dolozky.cz/objednavka/.
 2. Kupní smlouva je uzavřena momentem přijetí objednávky.
 3. Mimo kupní ceny Dodavateli také náleží úhrada ceny za dopravu zásilky v případě, že Zákazník neodebírá zboží osobně. Přepravcem je výhradně Česká pošta, s.p.. Cena za přepravu je uvedena na www.dolozky.cz/vice-informaci/.
 4. Úhradu za zboží lze provést pouze bezhotovostně převodem peněz na účet Dodavatele. Fakturu Dodavatel přiloží do zásilky, případně na vyžádání zašle na e-mailovou adresu Zákazníka.
 5. Dodavatel odešle zboží do 5 pracovních dnů od přijet objednávky. V případě komplikací a nemožnosti doručit zboží Dodavatel zkontaktuje Zákazníka a smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.
 6. Odstoupit od smlouvy může Zákazník do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Přijímáme pouze nerozbalené a nepoškozené zboží. Náklady na přepravu zpět Dodavateli hradí Zákazník.

6. Reklamace, stížnosti, rozhodné právo

 1. Reklamace lze uplatňovat zasíláním e-mailu, případně vyplněním kontaktního formuláře na webu dolozky.cz/zeptejte-se/.
 2. S případnými stížnostmi je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové.
 3. Pro případ soudních sporů si Zákazník a Dodavatel volí jako rozhodné právo právo České republiky s tím, že budou rozhodovat české soudy.

7. Podpora

Veškerá podpora k Aplikaci je poskytována elektronicky prostřednictvím e-mailu, webových stránek nebo telefonicky.

8. Ochrana osobních údajů

Dodavatel je povinen chránit osobní údaje Zákazníka. Jak Dodavatel pracuje s osobními údaji Zákazníka je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. září 2020.
 2. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Dodavatel není plátce DPH.
 3. Veškeré dokumenty jsou poskytovány pouze v českém jazyce.

Historie obchodních podmínek: